ખેતી બેંકમાં આવી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ખેતી બેંકમાં આવી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ખેતી બેંકમાં આવી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

ગુજરાત રાજ્ય સહકારી કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક લિ. (KHETI બેંક ભરતી 2022) એ વિવિધ પોસ્ટની પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

ખેતી બેંક ભરતી 2022

અમે ગુજરાત રાજ્ય સહકારી કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક – KHETI બેંક ભરતી 2022 ની 17 જિલ્લામાં 176 શાખાઓ છે. બેંક પરિણામલક્ષી, યુવા અને ઉત્સાહી ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવી રહી છે. રાજ્ય-સ્તરની સર્વોચ્ચ સંસ્થાઓમાં અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રથમ પસંદગી આપવામાં આવશે.Your are blocked from seeing ads.

ખેતી બેંક ભરતી 2022 – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામગુજરાત રાજ્ય સહકારી કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક લિ.
પોસ્ટવિવિધ જગ્યાઓ
કુલ જગ્યાઓ139
નોકરી સ્થળગુજરાત / ઇન્ડીયા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ15-11-2022

પોસ્ટ પ્રમાણે માહિતી

પોસ્ટજગ્યાઓશૈક્ષણિક લાયકાતઉમર મર્યાદા
જનરલ મેનેજર02માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક/પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સાથે 60% માર્કસ/C.A/C.A.I.I.B ઓછામાં ઓછા 15 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતો જેમાંથી R.B.I/NABARD/Co-operative Bank/commercial Bank/Financial Institute માં ઓછામાં ઓછો 10 વર્ષનો અનુભવ. બેન્કિંગ ટેક્નોલોજીનો અનુભવ લાભદાયી રહેશે.વય મર્યાદા 55 વર્ષથી ઉપર નહીં
ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર15માન્ય યુનિવર્સિટી/M.Com/C.A/C.A.I.I.Bમાંથી સ્નાતક/પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ સાથે 60% માર્કસ ઓછામાં ઓછા 15 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતો જેમાંથી R.B.I./ NABARD/ સહકારી બેંક/ વાણિજ્ય બેંક/ નાણાકીય સંસ્થામાં ઓછામાં ઓછો 7 વર્ષનો અનુભવ. . બેન્કિંગ ટેક્નોલોજીનો અનુભવ લાભદાયી રહેશે.વય મર્યાદા 55 વર્ષથી ઉપર નહીં
આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર (I.T.)01માન્યતાપ્રાપ્ત યુનિવર્સિટી/M.E.(IT)/B.E.(I.T.)/MCAમાંથી ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજીમાં સ્નાતક/અનુસ્નાતક I.T.માં ઓછામાં ઓછા 8 વર્ષનો અનુભવ સાથે. એકાઉન્ટ્સ/બેંકિંગ સેક્ટર સહિત. સાયબર સિક્યુરિટી અને બેન્કિંગ ટેક્નોલોજીનું જ્ઞાન ધરાવતા લોકોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.ઉંમર મર્યાદા (50) ઉપર નહીં
આસિસ્ટન્ટ જનરલ મેનેજર15માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક / અનુસ્નાતક સાથે 60% ગુણ / M.Com / M.B.A ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષનો અનુભવ જેમાંથી એકાઉન્ટ અને બેંકિંગ / નાણાકીય ક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછો 7 વર્ષનો અનુભવ.વય મર્યાદા 50 વર્ષથી ઉપર નહીં
સિનિયર મેનેજર (I.T.)02બેંકિંગ/ફાઇનાન્સ/આઇટી ક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી આઇટીમાં સ્નાતકને આઇટી કેડર માટે ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.વય મર્યાદા 45 વર્ષથી ઉપર નહીં
વરિષ્ઠ મેનેજર20ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષના અનુભવ સાથે સ્નાતક સાથે 60% ગુણ જેમાં એકાઉન્ટ્સ/બેંકિંગ/માર્કેટિંગ ક્ષેત્રના ખાતાઓમાં 8 વર્ષ. નાણા, સહકાર અને ગ્રામીણ અર્થતંત્ર અને માર્કેટિંગના ક્ષેત્રમાં ડિગ્રી/ડિપ્લોમા ધરાવનારાઓને કામગીરી આપવામાં આવશે.ઉંમર મર્યાદા 45 વર્ષથી ઉપર નહીં
મેનેજર (IT)05M.CA/ B.C.A/B.E. (IT) માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી 55% માર્કસ સાથે અને બેન્કિંગ ટેકનોલોજીમાં ઓછામાં ઓછો 5 વર્ષનો અનુભવ હોવો આવશ્યક છે.ઉંમર મર્યાદા 40 વર્ષથી ઉપર નહીં
મેનેજર30બેંકિંગ/કોઈપણ નાણાકીય સંસ્થા/ગ્રામીણ અર્થતંત્ર ક્ષેત્રમાં 5 વર્ષનો અનુભવ સાથે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી 55% ગુણ સાથે કોઈપણ સ્નાતક.ઉંમર મર્યાદા 40 વર્ષથી ઉપર નહીં
આસિસ્ટન્ટ મેનેજર60બેંકિંગ/કોઈપણ નાણાકીય સંસ્થા/ગ્રામીણ અર્થતંત્ર ક્ષેત્રમાં 3 વર્ષનો અનુભવ સાથે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી 50% ગુણ સાથે કોઈપણ સ્નાતક.ઉંમર મર્યાદા 35 વર્ષથી ઉપર નહીં
કુલ જગ્યાઓ139

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.
    • બેઝિક કોમ્પ્યુટર નોલેજ જરૂરી છે. સારી લાયકાત ધરાવતા/અનુભવી ઉમેદવારો માટે છૂટછાટ ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે.
    • ઈ-મેલ અથવા ફેક્સ દ્વારા મળેલી અરજી ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહીં.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • પોસ્ટ નંબર 1 થી 4 માટે લાયક ઉમેદવારોએ ઇન્ટરવ્યુ માટે હાજર રહેવું પડશે અને 5 થી 9 નંબર માટે લાયક ઉમેદવારોએ લેખિત કસોટી માટે હાજર રહેવું પડશે અને જો ઇન્ટરવ્યુ માટે પણ લાયક છે.
  • અરજીની સાથે રિઝ્યુમ, લાયકાત પ્રમાણપત્રો અને સંબંધિત અનુભવ દર્શાવતા કોઈપણ દસ્તાવેજો સબમિટ કરો. ઉપરોક્ત દસ્તાવેજો વિના અરજી નકારી કાઢવામાં આવશે. મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ગુજરાત રાજ્ય સહકારી કૃષિ અને ગ્રામીણ વિકાસ બેંક લિ., 489, આશ્રમ રોડ, Nr ને પોસ્ટ દ્વારા Dt.15/12/2022 ના રોજ અથવા તે પહેલાં સંપૂર્ણ રિઝ્યૂમ સાથે, ઉપરોક્ત માપદંડો અનુસાર સખત રીતે અરજી કરો. નેહરુ બ્રિજ, અમદાવાદ-380009. અંતિમ નિર્ણય શક્તિ KHETI બેંક ભરતી 2022 બેંક પાસે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 15-11-2022

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
Home PageClick Here